Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
19.02.2020

Adopcja Serca

Adopcja Serca Ruchu “Maitri” to program pomocy dla najbiedniejszych dzieci w krajach ubogich, zwłaszcza w Afryce, który daje im szansę na zdobycie wyształcenia i lepszą przyszłość.

Szansa dla dzieci z krajów ubogich

Adopcja Serca to symboliczne przyjęcie do swego serca i rodziny osieroconego lub bardzo biednego dziecka z krajów ubogich, najczęściej z Afryki. Ofiarodawcy zobowiązują się do systematycznej pomocy na odległość jednemu lub kilkorgu dzieciom, przyjmując odpowiedzialność materialną za ich rozwój. Opłacają składki na dożywianie, naukę i podstawową opiekę medyczną oraz wspierają dzieci duchowo. W zamian otrzymują ich wdzięczność i miłość oraz informacje o nich, ich zdjęcia i listy.

Adopcja Serca buduje więzi emocjonalne i duchowe, poczucie solidarności między rodzinami w Polsce i w krajach ubogich, pomaga w zbliżeniu, wzajemnym poznaniu i zrozumieniu ludzi z różnych kultur. Pomaga też kształtować postawy otwartości, empatii, ciekawości świata i lepszego jego rozumienia.

Dlaczego potrzebna jest Adopcja Serca?

Co czwarte dziecko na świecie żyje w skrajnej nędzy. Uniemożliwia to ich prawidłowy rozwój fizyczny i intelektualny i powoduje liczne choroby, w tym wywołane przez niedożywienie i głód. Często prowadzi to do przedwczesnej śmierci. Można temu zapobiec, poprawiając odżywianie czy kupując choćby podstawowe leki. Innym problemem jest brak możliwości nauki. Szkoła w wielu krajach ubogich jest płatna, a dzieci od najmłodszych lat muszą pracować, by pomóc swym rodzinom przetrwać. W najgorszej sytuacji są sieroty. Ich rodzice giną w konfliktach zbrojnych czy umierają z powodu niedożywienia i chorób, jak malaria, gruźlica, AIDS itp. W wielu krajach Afryki przeciętna długość życia spadła poniżej 40 lat. Choć zgodnie z tamtejszą tradycją każda sierota powinna być przygarnięta przez krewnych, a nawet osoby obce, jednak z powodu ubóstwa nie mogą ją utrzymać.

Adopcja Serca jest wielką szansą dla najbiedniejszych dzieci. Zapewnia im lepsze warunki życia, możliwość nauki i ochrony zdrowia, zaś sieroty trafiają do rodzin zastępczych. Zyskują też świadomość, że ktoś w Polsce się o nie troszczy.

Ile wynosi składka dla jednego dziecka?

Składka dla dziecka w przedszkolu i szkole podstawowej wynosi równowartość 13 euro (ok. 65 zł) miesięcznie, w szkole średniej – 17 euro (ok. 85 zł) miesięcznie. Składka w złotówkach może się zmieniać wraz z kursem euro.

Jak zostać rodzicem adopcyjnym?

Może nim zostać każda osoba pełnoletnia, która wypełni i prześle nam deklarację Adopcji Serca oraz zacznie regularne opłacanie składek na utrzymanie dziecka w imieniu swoim lub rodziny, grupy przyjaciół, wspólnoty, klasy, firmy itp. Deklarację można wypełnić on-line lub pobrać ją w formacie PDF, wydrukować, wpełnić i przesłać pocztą na nasz adres oryginał lub mailem skan czy dobrej jakości zdjęcie.

Po otrzymaniu deklaracji prześlemy więcej informacji na temat udziału w Adopcji Serca i Ruchu Maitri oraz prześlemy indywidualny kod ofiarodawcy do umieszcania w tytule wpłat na nasze konto.

Jak długo trwa pomoc?

Adopcja Serca ma największy sens, gdy trwa przez długi okres czasu (ponad 2 lata). Jest to nie tylko pomoc materialna, ale też nawiązywanie relacji i budowanie więzi dzięki wymianie korespondencji czy zdjęć. Czas pomocy zależy od wieku dziecka w chwili włączenia go do Adopcji, gdyż trwa do ukończenia 18. roku życia lub nauki, jeśli trwa dłużej.

Jeśli nieprzewidziane okoliczności zmuszą kogoś do wycofania się z Adopcji, prosimy o możliwie szybką informację, aby nie spowodować zadłużenia Ruchu „Maitri”. Wtedy poszukamy nowego opiekuna, aby kontynuować pomoc dla podopiecznego. Można też samemu znaleźć zastępcę, który w porozumieniu z nami przejmie zobowiązanie.

W przypadku braku składek oraz informacji na temat udziału w Adopcji Serca zastrzegamy sobie prawo przydzielenia dziecka innemu ofiarodawcy.

Przydzielenie podopiecznego ofiarodawcy

Zajmuje to trochę czasu. Trzeba wyszukać najbardziej potrzebujące dzieci na terenie działania danej placówki misyjnej, zebrać informacje (co bywa trudne), opracować dokumentację, zrobić zdjęcia… Następnie przesyłana do nas dokumentacja jest weryfikowana pod kątem zasad jej przygotowania i tłumaczona na język polski.

Po co najmniej trzech miesiącach od pierwszej wpłaty i przesłaniu składek za trzy miesiące (jednorazowo lub w ratach miesięcznych) wysyłamy ofiarodawcy dokumentację dziecka: kwestionariusz osobowy i zdjęcie. Wtedy można spróbować nawiązać z nim korespondencję poprzez nasze biuro.

Jak dostarczana jest pomoc?

Zebrane środki przekazujemy misjom, które mają bezpośredni kontakt z dziećmi. Pomoc jest wypłacana jego opiekunom w gotówce lub ma formę rzeczową w zależności od lokalnych uwarunkowań: opłacanie nauki, ubezpieczenia zdrowotnego czy zakup żywności i innych niezbędnych rzeczy, jak wyprawka szkolna.

Zostań Ambasadorem Adopcji Serca

Najskuteczniejszą formą pozyskiwania ofiarodawców dla Adopcji Serca jest informowanie o niej swoich bliskich i znajomych, dzielenie się swoimi doświadczeniami oraz zachęcanie ich do podjęcia zobowiązania wspierania dziecka. W ten sposób również możesz pomóc dzieciom.

INNE PROGRAMY POMOCY ZWIĄZANE Z ADOPCJĄ SERCA

Dożywianie

Często wstępem do Adopcji Serca jest dożywianie i leczenie zagłodzonych dzieci, co ratuje ich zdrowie, a nawet życie. Można je wspierać anonimowo przez jednorazowe lub systematyczne wpłaty w dowolnej lub zadeklarowanej wysokości.

Dożywianie jest jednak pomocą doraźną. Jej końcem jest poprawa stanu dziecka. Ale gdy wróci ono do poprzednich warunków, wkrótce znów będzie niedożywione. Potrzeba jest pomoc długoterminowa, którą zapewnić może Adopcja Serca.

Adopcja Serca anonimowa

Dla wspieranego dziecka ważna jest świadomość, że ktoś się nim interesuje, troszczy się o jego przyszłość, utrzymuje z nim kontakt… Daje mu to poczucie bezpieczeństwa i więzi z opiekunem. Zmiana opiekuna po krótkim czasie czy brak odpowiedzi na list, którego napisanie nie był odla niego łatwe i w co włożyło wiele serca, może rodzić w dziecku poczucie zawodu i odrzucenia.

Jeśli ktoś nie może przyjąć wieloletniego zobowiązania (ponad 2 lata), albo nie chce prowadzić korespondencji z dzieckim, może wspierać dzieci anonimowo, wpłacając na nasze konto z tytułem wpłaty Adopcja Serca składkę w pełnej wysokości albo też dowolne kwoty. W ten sposób można wpłacać darowizny długoterminowo, albo opłacić jeden lub dwa semestry udziału w Adopcji dla dzieci oczekujących na znalezienie stałego opiekuna czy też zasilić fundusz awaryjny dla dzieci, których opiekunowie z przyczyn losowych nie mogą kontynuować pomocy, a jeszcze nie mamy dla nich nowych opiekunów. Często też wspieramy z tej puli dzieci, które przyjęliśmy do Adopcji Serca i zaczęliśmy wspierać, ale jeszcze nie znaleźliśmy dla nich stałych opiekunów.

Zobowiązanie Fundacji Adopcji Serca
poznańskiej wspólnoty Ruchu „Maitri”

1. Po otrzymaniu deklaracji Adopcji Serca i po wpłynięciu składek za co najmniej trzy miesiące Fundacja zobowiązuje się do przydzielenia konkretnego dziecka. Prześlemy jego dokumentację wraz ze zdjęciem w możliwie najszybszym terminie (zwykle co najmniej trzy miesiące od pierwszej wpłaty ze względu na trudne warunki na misjach).

2. Fundacja będzie pośredniczyć w korespondencji z dzieckiem i w razie potrzeby pomagać w jej tłumaczeniu na i z języków obcych.

3. Fundacja zobowiązuje się wykorzystać otrzymane środki zgodnie z ich przeznaczeniem. Przekazujemy je misjonarzom pozostającym w bezpośrednim kontakcie z podopiecznymi z uwzględnieniem możliwie niskich kosztów administracyjnych.

4. W pierwszym kwartale każdego roku poznańska Fundacja przedstawi swoim Ofiarodawcom sprawozdanie z działalności i potwierdzenie otrzymanych darowizn za poprzedni rok. Potwierdzenie to nie jest konieczne do złożenia deklaracji podatkowej z odpisem darowizn (nie dołącza się go do deklaracji). Trzeba natomiast posiadać potwierdzenie dokonania przelewu na konto Fundacji, gdyż tylko takie darowizny można odpisać od podatku. Czytaj więcej o odpisach podatkowych.

DOŁĄCZ DO ADOPCJI SERCA


Podobne Posty