Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga
19.06.2010

Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” nie jest organizacją humanitarną, stowarzyszeniem czy fundacją (choć np. poznańska wspólnota Ruchu założyła Fundację Adopcji Serca, która jest jej narzędziem administracyjnym). Ruch “Maitri” jest katolickim ruchem kościelnym, członkiem-założycielem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich (ORRK), zatwierdzonej przez Episkopat Polski, ma też swojego Duszpasterza Krajowego, mianowanego przez Konferencję Episkopatu Polski.


Czym jest Ruch „Maitri”?


Ruch Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri” jest wspólnotą wierzących w Kościele katolickim, którzy poprzez modlitwę indywidualną i wspólnotową, wspólną formację, kształtowanie swej duchowości i stylu życia zgodnie z Ewangelią, nauką Kościoła i charyzmatem Ruchu oraz działanie na rzecz najbiedniejszych z biednych na całym świecie starają się odpowiadać na wezwanie Chrystusa do miłości takiej, jaką On nas umiłował.


Powstanie Ruchu

Założycielem Ruchu jest Jacek Wójcik, który podczas podróży do Indii zetknął się z tragiczną sytuacją biednych w tym kraju, a także poznał Matkę Teresę i jej zgromadzenia Misjonarek i Misjonarzy Miłości. To go zainspirowało do podjęcia działań mających na celu wsparcie dzieła Matki Teresy. Wkrótce przyłączyły się do niego inne osoby. Zalążkiem Ruchu była grupa pod nazwą Studenckie Konwersatorium Trzeciego Świata, która powstała na przełomie lat 1975/76 przy klasztorze oo. Paulinów przy ul. Długiej 3 w Warszawie i została zatwierdzona pismem Kurii Metropolitalnej Warszawskiej z dnia 15.10.1976 r.

Charyzmat Ruchu

Charyzmatem Ruchu jest wyrażona czynem miłość do ludzi najbiedniejszych. Ten dar łaski pozwala uczestnikom wspólnoty dostrzegać problemy najbiedniejszych. Istnienie tych problemów odczytują oni jako Boże wezwanie skierowane osobiście do siebie i odpowiadają na nie w duchu wiary.

Zasady życia uczestników Ruchu

Podstawową normę wiary i życia uczestników Ruchu stanowi Ewangelia odczytywana i rozumiana zgodnie z nauką Kościoła. Zasady Ruchu, będące wskazówką w kształtowaniu sposobu życia uczestników, wynikają z charyzmatu. Zgodnie z nimi Ruch „Maitri” rozwija i ożywia każdy kto:

 1. ograniczając w życiu codziennym własne wydatki i potrzeby dzieli się z potrzebującymi braćmi żyjącymi w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
 2. stara się uszanować godność i szukać dróg zbliżenia z tymi, którym pomaga;
 3. pomoc swoją traktuje jako dar czystego serca;
 4. czuje się równy z tymi, z którymi się dzieli;
 5. swoją postawą życiową, słowem i przykładem stara się budzić wrażliwość na los ludzi najbiedniejszych.

Cele Ruchu


 1. niesienie pomocy najbiedniejszym ludziom żyjącym w krajach Trzeciego Świata i wokół nas;
 2. budzenie wrażliwości sumień i otwieranie ludzkich serc na godność ludzi najbiedniejszych, na ich potrzeby oraz na wartości, którymi oni żyją;
 3. szukanie dróg pojednania i zbliżenia między żyjącymi w dobrobycie i biednymi.

Sposoby wypełniania celów Ruchu

Wśród sposobów wypełniania celów znajdują się między innymi:

 1. modlitwa i ofiarowanie cierpień w intencji ludzi biednych;
 2. ograniczanie własnych potrzeb i proponowanie skromnego stylu życia;
 3. utrzymywanie osobistych więzi z ludźmi biednymi poprzez pomoc materialną i duchową;
 4. upowszechnianie rzetelnego obrazu ludzi [biednych?] żyjących w Trzecim Świecie i wokół nas oraz informowanie o ich problemach;
 5. wychowywanie dzieci i młodzieży w duchu przyjaźni do najbiedniejszych;
 6. współpraca z osobami, ruchami i organizacjami realizującymi cele podobne do celów Ruchu.

Duchowość Ruchu

Duchowość Ruchu „Maitri” skupia się wokół osoby cierpiącego Chrystusa. Jego udręczone ciało zawisło na krzyżu, kiedy za każdego z nas oddał swoje życie. Dziś daje nam to samo ciało na pokarm w czasie każdej Mszy św. Cierpiącego i umierającego Jezusa uosabiają także najbiedniejsi, którym uczestnicy Ruchu starają się służyć. Jego cierpienie nie skończyło się bowiem wraz z Jego śmiercią.

Św. Matka Teresa, kiedy odbierała Pokojową Nagrodę Nobla, powiedziała między innymi: „Dziś jest tyle cierpienia i czuję, że męka Chrystusa odżywa znowu”. Czy zgadzasz się z tym? On nas umiłował aż do śmierci. Ale i my możemy okazać Mu swą miłość – to, co chcielibyśmy uczynić dla Niego, kiedy cierpiał na krzyżu, możemy dziś uczynić dla naszych cierpiących braci. Jezus wołał z krzyża: „Pragnę!” Możemy dziś zaspokoić Jego pragnienie – nie tylko napoju, ale przede wszystkim naszej miłości – kiedy okażemy miłość naszym cierpiącym braciom. W ten sposób Jezus daje nam dziś okazję i wzywa nas, abyśmy przyjęli Go do swego życia i odpowiedzieli czynem na Jego dar z samego siebie. Odpowiadając na to wołanie możemy – za przykładem Maryi – towarzyszyć Jezusowi aż do Jego krzyża. Gromadząc się wokół cierpiącego Jezusa możemy też coraz bardziej jednoczyć się ze swymi braćmi, realizując Jego testament, wyrażony w modlitwie, którą zanosił do Ojca w dzień przed swą śmiercią: „Aby wszyscy byli jedno” (por. J 17,11.21.22).

Modlitwy Ruchu

Modlitwy Ruchu „Maitri”, przejęte od św. Matki Teresy z Kalkuty i jej zgromadzeń, jednoczą duchowo uczestników Ruchu. Odmawiają je codziennie – indywidualnie lub we wspólnocie – o godz. 12.00 wraz z modlitwą Anioł Pański oraz o 21.00, wraz z Apelem Jasnogórskim lub w innej, dogodniejszej dla siebie porze, np. w czasie spotkań wspólnotowych. Pobierz ulotkę z modlitwami Ruchu “Maitri”.


Modlitwa Matki Teresy

Spraw, Panie, abyśmy byli godni
służyć naszym braciom na całym świecie,
którzy żyją i umierają w ubóstwie i głodzie.
Daj im dzisiaj, za sprawą naszych rąk,
chleba ich powszedniego,
a poprzez naszą rozumiejącą miłość
obdarz ich pokojem i radością.
(Autorem modlitwy jest św. Paweł VI)


Modlitwa franciszkańska

O Panie,
uczyń z nas narzędzia Twojego pokoju,
abyśmy siali miłość tam, gdzie panuje nienawiść;
wybaczenie tam, gdzie panuje krzywda;
jedność tam, gdzie panuje zwątpienie;
nadzieję tam, gdzie panuje rozpacz;
światło tam, gdzie panuje mrok;
radość tam, gdzie panuje smutek.

Spraw, abyśmy mogli nie tyle szukać pociechy,
co pociechę dawać;
nie tyle szukać zrozumienia, co rozumieć;
nie tyle szukać miłości, co kochać.

Albowiem dając – otrzymujemy;
wybaczając – zyskujemy przebaczenie;
a umierając – rodzimy się do wiecznego życia.
Przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego.


Modlitwa kardynała Newmanna

Drogi Jezu,
pomóż nam ukazywać Twoją Obecność
wszędzie, dokąd idziemy.
Napełnij nasze dusze Twoim Duchem i Życiem.
Przeniknij i zawładnij nami tak mocno,
aby całe nasze życie promieniowało tylko Tobą.
Świeć przez nas i bądź w nas tak,
aby każda spotkana dusza mogła w nas dostrzec Twoją obecność.
Spraw, by patrząc widziała już nie nas,
lecz tylko Ciebie, Jezu.
Zostań z nami, a będziemy promieniować Twoją światłością,
promieniować tak, aby być światłem dla innych.
Światło, o Jezu, będzie całe z Ciebie,
nie będzie w nim nic naszego,
to będziesz Ty jaśniejący poprzez nas.
Obyśmy Cię chwalili tak,
jak się Tobie najbardziej podoba,
świecąc wobec tych, którzy są wokoło.
Pozwól nam zwiastować Ciebie bez głoszenia,
nie słowami, lecz przykładem,
pociągającą mocą życzliwego działania,
jawną pełnią miłości,
która dla Ciebie ożywia nasze serca. Amen.

Patroni Ruchu

Ruch obrał na swoich patronów św. Franciszka z Asyżu i św. Matkę Teresę z Kalkuty. Czerpie z ich duchowości i kieruje się przykładem ich życia.



Przeczytaj też inne artykuły o Ruchu „Maitri”

Znak Ruchu „Maitri”

Maitri znaczy przyjaźń

Tożsamość uczestnika Ruchu „Maitri”

Podobne Posty