Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Polityka Prywatności Fundacji Adopcji Serca


Polityka Prywatności Fundacji Adopcji Serca
poznańskiej wspólnoty
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W trosce o Państwa prywatność opracowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Adopcji Serca z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000364214.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane uzyskujemy w przypadku:

 • wpłacenia darowizny na nasze cele statutowe za pośrednictwem banku;
 • przesłania do nas deklaracji uczestnictwa w Adopcji Serca;
 • wpisania się na listę uczestników organizowanych przez nas spotkań i wydarzeń;
 • zgłoszenia chęci współpracy w ramach wolontariatu;
 • wpisania się na listę odbiorców naszego biuletynu informacyjnego;
 • przesłania do nas maila lub wiadomości za pośrednictwem formularza na naszej stronie;
 • podania danych przy okazji naszych akcji informacyjnych.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Cele przetwarzania wynikają z rodzaju współpracy, jaką Państwo z nami podejmujecie. Może to być:

 • zaksięgowanie darowizn wpływających na nasze konto i ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przekazywanie darowizn i realizacja wsparcia dla osób lub placówek misyjnych zgodnie z wolą ofiarodawcy, wyrażoną poprzez deklarację Adopcji Serca i/lub odpowiednią adnotację w tytule wpłaty przelewu bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przesyłaniu biuletynu informacyjnego oraz informacji o naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostarczanie potwierdzeń przyjęcia darowizn i sprawozdań z ich wykorzystania (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 • odpowiedź na korespondencję (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • współpraca w ramach Adopcji Serca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja porozumienia o współpracy z wolontariuszem i organizacja tej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • statystyka i analityka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest niezbędne do przyjęcia oraz właściwego wykorzystania i rozliczenia przekazanych nam darowizn, przesyłania zamówionych informacji i biuletynów oraz do organizowania współpracy w ramach Adopcji Serca czy wolontariatu.

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

W przypadku, gdy dane nie zostaną podane, w zależności od celu, dla którego są konieczne, może zaistnieć brak możliwości:

 • zarejestrowania darowizny;
 • przesłania potwierdzenia odbioru oraz rozliczenia darowizny;
 • wysłania informacji o założeniach i realizacji projektów pomocowych, których darowizny dotyczą;
 • wysłania biuletynu informacyjnego i innych informacji o bieżących wydarzeniach w ramach działalności Fundacji;
 • współpracy w ramach Adopcji Serca i wolontariatu.

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych (o ile jej wyrażenie było konieczne) może być wycofana w każdej chwili, przy czym przetwarzanie danych do momentu jej wycofania pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym istnieje do tego podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Państwa danych (5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym wpłacono ostatnią darowiznę);
 • mogą ujawnić się roszczenia i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z działalnością Administratora.;
 • obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych, jeśli była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy z należytą starannością środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające przed ich utratą lub nieautoryzowanym dostępem.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE I ODBIORCY DANYCH

W związku z przyjmowaniem i wykorzystaniem darowizn, administrowaniem nimi oraz obsługą księgową korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Są nimi:

 • biuro rachunkowe;
 • dostawcy oprogramowania, jak bazy danych czy strony internetowej;
 • organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest prawnie zobowiązany do udostępnienia im danych.

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym osobom ani podmiotom zewnętrznym w kraju ani za granicą.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Osobom, które powierzają nam swoje dane osobowe, przysługuje prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem:

 • przesyłając wiadomość na adres biuro[@]adopcjaserca.eu lub
 • dzwoniąc na numer 508-376-866.

Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu Fundacji Adopcji Serca
Wojciech Zięba
Poznań, 16.05.2019