Fundacja Adopcji Serca Poznańskiej Wspólnoty Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata “Maitri” Ruch „Maitri” jest członkiem Ogólnopolskiej Rady Ruchów Katolickich

Zróbmy razem coś pięknego dla Boga

Polityka Prywatności Fundacji Adopcji Serca

poznańskiej wspólnoty
Ruchu Solidarności z Ubogimi Trzeciego Świata „Maitri”

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY

W trosce o Państwa prywatność opracowaliśmy informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych.

ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja Adopcji Serca z siedzibą w Poznaniu, nr KRS 0000364214.

POZYSKIWANIE DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane uzyskujemy w przypadku:

 • wpłacenia darowizny na nasze cele statutowe za pośrednictwem banku;
 • przesłania do nas deklaracji uczestnictwa w Adopcji Serca;
 • wpisania się na listę uczestników organizowanych przez nas spotkań i wydarzeń;
 • zgłoszenia chęci współpracy w ramach wolontariatu;
 • wpisania się na listę odbiorców naszego biuletynu informacyjnego.

Przetwarzane przez nas dane osobowe nie pochodzą od stron trzecich.

CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA

Cele przetwarzania wynikają z rodzaju współpracy, jaką Państwo z nami podejmujecie. Może to być:

 • zaksięgowanie darowizn wpływających na nasze konto i ciążący na nas obowiązek prawny, np. związany z rachunkowością (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • przekazywanie darowizn i realizacja wsparcia dla osób lub placówek misyjnych zgodnie z wolą ofiarodawcy, wyrażoną poprzez deklarację Adopcji Serca i/lub odpowiednią adnotację w tytule wpłaty przelewu bankowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • przesyłaniu biuletynu informacyjnego oraz informacji o naszej działalności (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • dostarczanie potwierdzeń przyjęcia darowizn i sprawozdań z ich wykorzystania (art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO);
 • współpraca w ramach Adopcji Serca (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • realizacja porozumienia o współpracy z wolontariuszem i organizacja tej współpracy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • statystyka i analityka (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • ustalenie, dochodzenie lub obrona ewentualnych roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane udostępnione przez Państwa nie będą podlegały profilowaniu.

PODANIE DANYCH

Podanie danych jest dobrowolne, ale w niektórych przypadkach jest niezbędne do przyjęcia oraz właściwego wykorzystania i rozliczenia przekazanych nam darowizn, przesyłania zamówionych informacji i biuletynów oraz do organizowania współpracy w ramach Adopcji Serca czy wolontariatu.

SKUTEK NIEPODANIA DANYCH

W przypadku, gdy dane nie zostaną podane, w zależności od celu, dla którego są konieczne, może zaistnieć brak możliwości:

 • zarejestrowania darowizny;
 • przesłania potwierdzenia odbioru oraz rozliczenia darowizny;
 • wysłania informacji o założeniach i realizacji projektów pomocowych, których darowizny dotyczą;
 • wysłania biuletynu informacyjnego i innych informacji o bieżących wydarzeniach w ramach działalności Fundacji;
 • współpracy w ramach Adopcji Serca i wolontariatu.

MOŻLIWOŚĆ WYCOFANIA ZGODY

Zgoda na przetwarzanie danych (o ile jej wyrażenie było konieczne) może być wycofana w każdej chwili, przy czym przetwarzanie danych do momentu jej wycofania pozostaje zgodne z prawem.

OKRES PRZETWARZANIA

Dane będą przetwarzane przez okres, w którym istnieje do tego podstawa prawna, a więc do momentu, w którym:

 • przestanie ciążyć na nas obowiązek prawny, zobowiązujący do przetwarzania Państwa danych (5 lat od końca roku kalendarzowego po wpłaceniu ostatniej darowizny);
 • ujawnić się roszczenia i do momentu upływu terminu przedawnienia roszczeń publicznoprawnych związanych z działalnością Administratora.;
 • obowiązuje zgoda na przetwarzanie danych, jeśli była jego podstawą;
 • zostanie przyjęty sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych w przypadku gdy podstawą przetwarzania danych był uzasadniony interes administratora.

BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Przetwarzając dane osobowe stosujemy z należytą starannością środki organizacyjne i techniczne, zabezpieczające przed ich utratą lub nieautoryzowanym dostępem.

USŁUGI ZEWNĘTRZNE I ODBIORCY DANYCH

W związku z przyjmowaniem i wykorzystaniem darowizn, administrowaniem nimi oraz obsługą księgową korzystamy z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Państwa dane. Są nimi:

 • biuro rachunkowe;
 • dostawcy oprogramowania, jak bazy danych czy strony internetowej;
 • organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest prawnie zobowiązany do udostępnienia im danych.

Nie przekazujemy Państwa danych żadnym innym osobom ani podmiotom zewnętrznym w kraju ani za granicą.

PAŃSTWA UPRAWNIENIA

Osobom, które powierzają nam swoje dane osobowe, przysługuje prawo żądania od Administratora:

 • dostępu do swoich danych osobowych;
 • ich sprostowania;
 • usunięcia;
 • ograniczenia przetwarzania;
 • przeniesienia danych do innego administratora;
 • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją, opartego na art. 6 ust. 1 lit. f RODO lub jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.

Aby skorzystać z powyższych praw, proszę skontaktować się z Administratorem:

 • przesyłając wiadomość na adres biuro[@]adopcjaserca.eu lub
 • dzwoniąc na numer 508-376-866.

Skargę nas działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Prezes Zarządu Fundacji Adopcji Serca
Wojciech Zięba
Poznań, 16.05.2019